Arhiva novosti 2021

Help-ovi RE medijatori sertifikovani i spremni za rad

23. 09. 2021

Nakon uspješene obuke Help je osposobio 38 sertifikovanih RE medijatora u oblastima socijalne zaštite, zapošljavanja i zdravstvene zaštite. Prema riječima koordinatorske projekta “Socijalno uključivanje Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje saradnika za socijalnu inkluziju”, Dijane Anđelić, u narednoj fazi i što prije bitno obezbijediti potpisivanje Memoranduma o saradnji sa nadležnim ministarstvima u skladu sa prethodnim iskustvom što je preduslov za zapošljavanje RE medijatora tj. saradnika i saradnica u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u jedinicama zdravstvenog sistema, sistema socijalne zaštite i zapošljavanja u cilju pružanje usluge RE medijacije. Zapošljavanje je predviđeno  u opštinama Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Tivat i Ulcinj u trajanju od 12 mjeseci.

Anđelić je  saopštila da su nacrti Memoranduma proslijedjeni nadležnim ministarstvima, ali da do dana održavanja sastanka Nadzornog odbora (ponedjeljak 10.09)  Help nije dobio bilo kakav odgovor.

Kvalitetno organizovana informativna kampanja u saradnji predstavnika Help-a, Romskog savjeta, Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Glavnog grada, Opština Ulcinj i Berane, kao i mreže RE NVO rezultirala je sa iznenađujuće visokim brojem prijava, ukpuno 83 na javni poziv za obuku od čega je po okončanju obuke  njih 38 dobilo sertifikat za rad.

Tatjana Anđelić, predstavnica Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava istakla je da  institucije je imala brojne pohvale na račun kvaliteta prijavljenih aplikanata, a zatim i polaznika treninga.

Na osnovu dosadašnje prakse i iskustva već angažovanih RE medijatora u dosadašnjem radu pored centara za socijalni rad, biroa za zapošljavanje, domova zdravlja i bolnica, prema riječima Anđelić, predloženo je da se jedan broj RE medijatora angažuje u Kliničko Bolničkom Centru Crne Gore, Romskom Savjetu, kao i Glavnom Gradu Podgorica (kroz lokalnu kancelariju za RE), naglašavajući da ukoliko se smatra za shodno RE medijatori se mogu angažovati i u odjeljenima ministarstava.

Predstavnik Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Ramiz Šahman je govorio o ulozi ovog projekta na postizanje rezultata  Strategije za socijalno inkluziju RE populacije (2021-2025). Šahman, je naveo da je jedan od ključnih fokusa u toku pripreme bila borba protiv diskriminacije i anticiganizma – dakle, rad sa većinskom zajednicom kako bi se taj fenomen iskorijenio, i smatra da će rad medijatora doprinijeti da se etnička distanca sa RE populacijom smanji, te da je projekat u skladu sa ciljevima nove strategije.

On vjeruje  da će projekat socijalno uključivanje Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje  doprinijeti smanjenju nezaposlenosti, zahvaljujući angažovanje medijatora za zapošljavanje i obezbijeđenje komunikacije sa nadležnim institucijama Kako je istakao Šahman, prema istraživanju sprovedenom u okviru izrade strategije 70% RE populacije nezaposleno. Takođe, smanjivanjem nezaposljenosti će se značajno doprinijeti povoljnijim indikatorima u oblastima stanovanja, rješavanja pravnog statusa, socijalne i porodične zastite.

Prema riječima predstavnika ministarstva, ono na šta treba posebno obratiti pažnju je nizak procenat RE populacije koja radi u državnim institucijama, jer samo 10% svih zaposlenih RE zapravo radi u državnim institucijama, te stoga treba težiti da se to popravi. Pream raspoloživim podacima 61% RE populacije je zaposleno u neformalnom sektoru, dok EU insistira da oni pređu u formalni sektor, a medijatori mogu doprinijeti tome, naveo je Šahman.

Šahman je podržao ideju da se medijatori angažuju i u drugim institucijama (Romski Savjet, Glavni Grad), pa je u tom cilju predložio da se ukoliko postoji mogućnost treba razmisliti o angažovanju RE medijatora i u Dnevnom centru „Defendologija“ Nikšić, ali i u Zavodu za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore.

Na pitanje predstavnika Ministarstva ekonomskog razvoja da li će ministartsva biti u obavezi da nakon isteka ugovora sa Help-om obezbijede stalno zaposlenje za medijatore Tatjana Anđelić, predstavnica Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava je dala pojašnjenje da to neće biti obaveza ministarstava, ali da bi svakako bilo dobro da sva ministarstva razmotre mogućnost sistematizacije ovih radnih mjesta u opštinama gdje je to i moguće. Naime, kako je navela Evropska komisija je u cilju održivosti projekta insistirala da se preuzme obaveza zapošljavanja RE medijatora, ali da se na to nije pristalo, jer je potpuno jasno da nije moguće sistematizovati radna mjesta u svim opštinama. Dodatno je pojasnila, da će zarade medijatora biti obezbijeđene iz projekta, kao i računari, ali da je obaveza institucija da obezbijede fizički radno mjesto za medijatore kako bi obavljali svoj rad u institucijama i u saradnji sa zaposlenima.

Nina Milović, predstavnica Ministarstva zdravlja, zahvalila se što je prepoznat doprinos ministarstva u sistemu socijalne inkluzije RE populacije, i istakla je da se zbog pandemije COVID-19 i opterećenja zdravstvenog sistema s jedne strane, ali i kašnjenja u izradi budžeta ministarstvo nije moglo odrediti za sistematizaciju više od jednog radnog mjesta medijatora u akcionom planu za 2021 godinu. Takođe je navela da će odmah nakon prijema nacrta memoranduma o saradnji izvršiti potrebne konsultacije i obavijestiti predatvnike Help-a. Naime, u akcionom planu su predvidjeli da aktom izmijene sistematizaciju radnih mjesta, i to u cilju zapošljavanja medijatora, ali da je planiranje budžeta i obezbijeđenje sredstava za finansiranje tih pozicija veliki problem. Milović smatra da će medijatori koje Help zaposli na period od 12 mjeseci mnogo značiti za rad ministarstva i Domova zdravlja. Iskazala je spremnost da se svi založe i urade sve što je u njihovoj moći da  se to i ostvari na adekvatan način.

Predstavnica Romskog Savjeta, Ana Popović zahvalila se na prepoznavanju Savjeta kao tijela u okviru kojeg bi se mogli angažovati najmanje 2 medijatora. Ona je istakla problem školovanja RE djece tj. obezbijeđenje podrške za 47 RE djece koja nisu išla u školu, a za koje su u saradnji sa OŠ “Marko Miljanov“ organizovali vanrednu nastavu. Međutim, kako škola ima jednog medijatora za obrazovanje, Romski savjet bi trebalo da obezbijedi podršku u dijelu koji se odnosi na lakšu komunikaciju i koordiniranje djece tokom trajanja nastave. Na ovaj način u saradnji sa OŠ „Marko Miljanov“ Romski Savjet će obezbijediti nesmetanu realizaciju  programa za sticanje osnovnog obrazovanja za RE djecu koja prethodno nisu pohađala osnovnu školu, te da im to predstavlja značajan most za nastavak regularnog školovanja. Pomenuti program traje 4 mjeseca i nakon njega djeca mogu nesmetano nastaviti svoje školovanje u odgovarajućem razredu u zavisnosti od njihovog uzrasta. Stoga, treba razmotriti planiranje dodatnog medijatora koji bi pomagao oko programa (pratio redovnost pohađanja i pomagao oko jezika).

Predstavnici Help-a, kao i Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava smatraju da bi ova podrška Romskom Savjetu bila od izuzetnog značaja i da spada u domen socijalne zaštite. Gospođa Tatjana Anđelić, je predložila da se ugovorno tijelo, Ministarstvo finansija Crne Gore – Direkcija za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći,  konsultuje i informiše o angažovanju RE medijatora u okviru Romskog Savjeta.

Sastanaku Nadzornog odbora za projekat Socijalno uključivanje Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje saradnika za socijalnu inkluziju” prisustvovali su i predstavnici Glavnog grada i Opštine Ulcinj koji su i partneri u ovom programu koji finansira Ministarstvo finansija Crne Gore – Direkcija za finansije i ugovaranje fondova pomoći EU (CFCU).

Sljedeći korak i foksu je na zapošljavanju medijatora.

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe