Projekti Realizovani projekti

Socijalna inkluzija Roma i Egipćana kroz zapošljavanje

:: PROJEKAT

Mon-123 Socijalna inkluzija Roma i Egipćana kroz zapošljavanje

:: DONATOR

CFCU

:: REALIZACIJA / BUDŽET

Januar 2017 – Januar 2018::: 106,887.87 €

:: KRATAK OPIS

Akcija doprinosi socijalnoj inkluziji RE populacije u Crnoj Gori poboljšanjem njihovog pristupa tržištu rada i zapošljavanju kao i socijalnim pravima. Poseban akcenat se stavlja na podsticanje integracije RE populacije u tržište rada razvijanjem njihovih vještina kroz program obuke na radu kao glavne aktivnosti.

Obuka na radu

Program obuke na radu, od maja 2017 do kraja januara 2018 je pohadjao od 35 do 44 polaznika. U početku je planirano da obuka na poslu traje šest mjeseci. Na sreću, produžena je još dva i po meseca zahvaljujući budžetskim uštedama. Do kraja projekta, 33 pripravnika uspješno je završilo obuku na radu te su dobili sertifikate. Njihov napredak tokom obuke je praćen individualnim intervjuima sa poslodavcima i pripravnicima.

Anti-diskriminaciona obuka za poslodavce

Organizovane su dvije sesije obuke za poslodavce i radnike u preduzeću / organizaciji. Cilj treninga bio je podizanje svijesti učesnika o stereotipima, predrasudama, svijesti, govoru i ponašanju koje postoje u društvima, posebno u većinskom stanovništvu, prema manjinskim grupama. Učestvovalo je 15 učesnika iz 8 firmi-poslodavaca. Učesnici su upoznati sa definicijom diskriminacije, kao i razumevanjem diskriminacije, direktne i indirektne diskriminacije i upoznati sa antidiskriminacionim zakonodavstvom u Crnoj Gori.

Informativne sesije za pripravnike

Za korisnike programa obuke na radu održane su informativne sesije. Na ovim sesijama pokrivene su različite teme koje se odnose na mjere zapošljavanja i radnog prava kako bi pripravnici bili spremni za angažovanje na puno radno vrijeme nakon završetka obuke. Informativne sesije imale su za cilj da ih motivišu da aktivno traže posao kao i da pregovaraju sa poslodavcima kod kojih rade. Tokom sastanaka, ohrabreni su da dijele svoja iskustva na svom radnom mjestu i zatraže savjete o njihovim radničkim pravima.

Osim obuke na radu, izrada Standarda za saradnike za socijalnu inkluziju RE u oblasti socijalne zaštite bila je još jedna ključna aktivnost u okviru projekta. Radna grupa sastavljena od 8 članova nacionalnih institucija, u skladu sa metodologijom i procedurama, razvila je dokumente koje je Savjet usvojio a odnose se na kvalifikacije tokom sprovodjenja projekta. Ovlašćeni organi će u narednom periodu usvojiti Katalog obrazovanja i ispita.

Završna konferencija

Glavni rezultati projekta i aktivnosti prezentovani su na završnoj konferenciji održanoj 1. februara 2018. godine. Na skupu su učestvovali ključni akteri (Ministarstvo finansija, Glavni grad Podgorica, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Agencija za zapošljavanje, Centar za socijalni rad, kao kao i poslodavci koji su pružali obuku na radu).

Linkovi:

Klaus Mock, Regionalni koordinator: https://www.youtube.com/watch?v=tfMnKnZmkso

Marina Rmus, Koordinator projekta: https://www.youtube.com/watch?v=ICIkEgdj4Oc&t=37s

Ivana Vučinić, Capital Podgorica: https://www.youtube.com/watch?v=Pl-qgCQrp5M

Vesna Pavlović, Ministarstvo finansija https://www.youtube.com/watch?v=TJsxUPqHbxQ

Varja Đukić, poslodavac  https://www.youtube.com/watch?v=d4C1wskbfvk

 

Rezultati

Since the main activity was the on-the-job training, which would lead to the employment of the trainees, the result of the project is more than initially expected (10% to be employed after the termination of the on-the-job training):

Out of 33 interns, 13 have been employed, equaling 39,39% of the total number of interns who completed the on-the-job training.

S obzirom na to da je glavna aktivnost bila obuka na radu, koja bi dovela do zapošljavanja polaznika, rezultat projekta se više očekivanog (10% da se zaposli nakon završetka obuke na radu) :

Od 33 pripravnika, 13 je zaposleno, što predstavlja 39,39% od ukupnog broja pripravnika koji su završili obuku na radu.

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe