Projekti Trenutni projekti

MNE -150 Jačanje individualnih ekonomskih kapaciteta raseljenih osoba u Beranama

:: PROJEKAT MNE – 150

 Jačanje individualnih ekonomskih kapaciteta raseljenih osoba u Beranama

 :: DONATOR

Američka vlada – Ambasada  SAD u Podgorici – Fond Julia Taft

 :: REALIZACIJA / BUDŽET

Septembar  2020  – Avgust  2021. / 25.000 $

Ova akcija je rezultat novog pristupa pojednostavljivanju djelovanja u skladu sa nacionalnim politikama, kroz savjetovanje s lokalnim akterima , stvaranje sinergije i ponavljanje dobrih praksi, uz održavanje kontakta s korisnicima kroz terenski rad. Visoka stopa nezaposlenosti u zemlji, uzrokovana tranzicijom i ekonomskom krizom, pogađa prvenstveno ranjive grupe. Jedna od mjera za borbu protiv nezaposlenosti je organizovanje kvalitetnog i specijalizovanog stručnog usavršavanja kako bi se omogućilo preusmjeravanje radne snage kroz različite privredne sektore. Na toj osnovi namjera je premostiti jaz između potražnje i dostupnosti za razičitim zanimanjima omogućavanjem obuke. Druga mjera je pružanje podrške pojedincima u njihovim naporima za samozapošljavanje i / ili podrška onima koji su već osnovali malo preduzeće i omogućiti im da poboljšaju i prošire svoje aktivnosti u ostvarivanju prihoda. Aktivnosti za stvaranje prihoda pokazale su se kao jedan od najboljih načina za omogućavanje ugroženim gupama stanovništva da održavaju prihvatljiv životni standard utemeljen na vlastitim resursima, fokusirajući se na dugoročna rješenja za korisnike. Obezbjeđenje materijalnih inputa stvorit će i / ili povećati prijeko potrebne radne mogućnosti za najsiromašnije slojeve stanovništva u Crnoj Gori.

Ovaj prijedlog će popuniti veliku prazninu u pogledu podrške jačanju uslova života ranjivih grupa stanovništva u opštini Berane.

Svrha projekta:

Opšti cilj: Doprinos uključivanju raseljenih osoba (I / DP) u društveni i ekonomski život Crne Gore

Specifični cilj: Poboljšati život raseljenih i  interno raseljenih osoba u opštini Berane

Obrazloženje projekta:

Sjeverno područje Crne Gore većinom je ruralno i čini 53% teritorije,  na kojem živi  31,5% ukupnog stanovništva. Ova regija doprinosi manje od 18% BDP-a Crne Gore. Sjeverna regija najsiromašnija je u Crnoj Gori jer 19,2 posto stanovništva  ispod granice siromaštva. S obzirom na to da zaostaju za drugim regionima, potrebni su napori za podršku ostvarivanju prihoda i ciljana podrška obrazovnim mogućnostima kako bi se pomoglo stanovništvu sjeverne regije, posebno onima koji pripadaju ranjivimgrupama. Da bi se poboljšala situacija na sjeveru, neophodno je podstaći preduzetničke aktivnosti. Rast zaposlenosti, posebno ranjivih grupa, ostaje glavni izazov za Crnu Goru. Raseljene i interno raseljene osobe (I / DP) pripadaju jednoj od najugroženijih kategorija. Budući da su mnogi od njih ispod granice siromaštva, a veliki dio i nezaposleni, hitno ih treba osnažiti  radi poboljšanja životnih uslova.

Nezaposlenost je prepoznata kao ključni problem održivog načina života ciljanih korisnika. Mogućnosti zapošljavanja su nepovoljne, s obzirom na tešku ekonomsku situaciju u opštini Berane i sjevernoj Crnoj Gori u cjelini.

Berane ima drugu najvišu stopu nezaposlenosti u državi (58,36%, udio žena: 56,5%). Među nezaposlenima, I / RA imaju još ograničeniji pristup tržištu rada. Help u Crnoj Gori implementira  razne aktivnosti za zapošljavanje poput subvencioniranog zapošljavanja i  obuke kroz trening.

Ciljne gupe:

 

  1. Raseljene i interno raseljene osobe koje žive u opštini Berane. Prema podacima koje pruža Uprava za brigu o izbjeglicama, broj I / DP-a u Beranama je 1417. Oni predstavljaju oko 5% lokalnog stanovništva.

 

  1. Opština Berane, kao i predstavnici relevantnih državnih institucija (Zavodi za zapošljavanje u Beranama, Agencija za stručno usavršavanje; resorna ministarstva, Nacionalna federacija poslodavaca). Opštine, posebno one u sjevernom regionu, imaju ograničene kapacitete i stručnost za razvoj i podršku ranjivim grupama.

Detaljan opis projektnih aktivnosti:

Cilj projekta je doprinijeti uključivanju ranjivih grupa stanovništva u društveni i ekonomski život zemlje kao i smanjenju siromaštva među Interno raseljenim osobama. Konkretnije, projekt će osposobiti nezaposlene ID / Ps da pristupe tržištu rada pružajući stručno osposobljavanje za 5 I / DP-a i podržavajući aktivnosti generiranja prihoda za 10 ID / Ps obezbjeđivanjem opreme ili materijala sve u pravcu stvaranja potencijala za samoproizvodnju dohodka koji je polazna osnova za oslobađanje od siromaštva i osiguravanje pune integracije u društvo.

Aktivnost 1: Motivaciona radionica za zainteresovane ID / Ps za profesionalno osposobljavanje i aktivnosti za stvaranja prihoda.Jedna poludnevna motivaciona radionica za ID / Ps održat će se u Beranama.  Ideja je omogućiti učesnicima da promovišu projekat i njegove aktivnosti među ID / Ps zajednicom, tako da ga potencijalni korisnici budu svjesni, a posebno da se upoznaju sa mogućnostima stručnog osposobljavanja ako se žele uključiti. Radionica će biti fokusirana na mogućnosti obuke za ciljane skupine u okviru projekta. Posebno će se predstaviti program stručnog osposobljavanja i aktivnosti za ostvarivanje prihoda, a učensici podstići da se prijave za njih kad se objavi javni poziv. Oni će takođe biti upoznati s kriterijumima javnog poziva, postupcima ocjenjivanja i kada treba očekivati ​​da će program početi. Očekuje se da će najmanje 30 interno raseljenih osoba prisustvovati radionicama. Radionica će biti organizovana tijekom drugog mjeseca provođenja projekta a prije objave Javnog poziva (Aktivnost 2).

Aktivnost 2: Javni poziv i odabir trenera i korisnika IGA nepovratnih sredstava

Izbor  trenera i korisnika IGA-e izvršit će se javnim pozivom. Kriterijumi i obrazac za prijavu već je razvijen uz pomoć partnerske institucije u prethodnim aktivnostima, tako da će implementacija započeti u prvom mjesecu akcije. Ad hoc Odbor za ocjenjivanje koji je sastavljen od osoblja  Help-a, Zavoda za zapošljavanje i Opštine Berane će odabrati 5 pripravnika u skladu s potrebama lokalnog tržišta rada. Isti će odbor odabrati 10 korisnika IGA-e u skladu s postavljenim kriterijumima.

Aktivnost 3: Implementacija programa stručnog osposobljavanja;

Sprovođenje programa strukovnog osposobljavanja trajat će 3 mjeseca, a počivat će na identifikaciji tema osposobljavanja na temelju prioriteta potreba tržišta rada u Beranama. Tokom osmišljavanja akcije, Help je prikupio dostupne podatke o potrebama i ponudi na tržištu rada u Crnoj Gori, a neke su podatke dobili od opština. Informacije su dobili i od Zavoda za zapošljavanje, a uključuju i analizu podataka iz 2018. godine: u cjelini, sektori u kojima postoji najveća potreba za manje obrazovanim vještinama su uslužno / ugostiteljske usluge, trgovina / prodaja i popravak vozila te građevinski radovi. Kada projekt započne, ažurirani podaci i preciznije informacije na nivou opštine prikupljat će se od Zavoda za zapošljavanje. Strukovno osposobljavanje provodit će se prema nacionalnim standardima, s propisanim brojem lekcija i interaktivnim i praktičnim metodama prilagođenim korisnicima, tj. radom u malim grupama,  radom u paru ili pojedinačno. Po završetku obuke organizovati će se teorijski i praktični ispiti, a uspješni kandidati dobit će potvrde za stečena znanja.

Aktivnost 4: Aktivnosti koje donose prihoda

Do kraja projekta biće isporučeno 10 kompleta materijala / opreme prosječne vrijednosti 1.500 dolara za započinjanje ili širenje aktivnosti stvaranja prihoda odabranim korisnicima IGA-e. Podršku u registraciji novih ili postojećih privrednih aktivnosti pružat će Help uz pomoć Regionalnog poslovnog centra Berane. Korisnici će dobiti redovne poslovne savjete i nadzorne posjete u periodu od primanja IGA podrške do završetka projekta od strane Help-a i Regionalnog poslovnog centra Berane.

Održivost projekta:

Projekt ima direktan uticaj na ekonomsku i socijalnu inkluziju. Svojim aktivnostima uklanja prepreke za podizanje obrazovnog nivoa i jačanje kompetencija siromašnog i marginalizovanog stanovništva i interno raseljene populacije, kao i tehničko opremanje najmanje 10 korisnika i na taj način omogućuju im zaradu za život. Aktivnosti za stvaranje prihoda pokazale su se kao jedan od najboljih načina za omogućavanje ugroženom stanovništvu da održi životni standard utemeljen na vlastitim resursima, fokusirajući se na dugoročna rješenja. Korisnicima koji imaju kapacitet za konkurentnost na tržištu rada direktno će se poboljšati  životni standard. Dodjela individualnih grantova za generiranje dohotka temelji se na dobrim i održivim poslovnim idejama podnositelja zahtjeva; projektna ekipa procjenjuje njihovu održivost. Finansijska održivost glavni je kriterijum za odobravanje pojedinačnih zahtjeva za aktivnost koja donosi prihod. Generalano, održivost je ugrađena u sam projekat jer ne izaziva troškove, a stvaranje prihoda i profita usmjereno je kao jedan od glavnih rezultata ove komponente. Dakle, korisnici će moći samostalno nastaviti svoje ekonomske aktivnosti na mikronivou.

Kao dio cjelokupnog upravljanja u projektima  Help će uključiti unutarašnje kapacitete i resurse za zapošljavanje interno raseljenih osoba.

Opština Berane kroz angažovanje osoblja Regionalnog poslovnog centra će podržavati aktivnosti u stvaranju prihoda.

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe