Vijesti 2019

Help započinje novi program ‘Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019-2020’

Uz finansijsku podršku Vlade Njemačke, Help je pokrenuo novi program za podršku socio-ekonomskoj stabilnosti u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu i Crnoj Gori.

U Crnoj Gori ovaj program se sastoji od 3 komponente:

Komponenta projekta I: Pružanje trajnih stambenih rješenja

Komponenta projekta u Crnoj Gori sprovodi se u bliskoj saradnji sa opštinama Nikšić, Danilovgrad i Bijelo Polje.

Izgradnja 2 montažna objekta u Nikšiću počela je 2018. godine i biće završena u okviru ovog novog projekta. 12 novoizgrađenih stanova u 2 objekta obezbijediće adekvatne i dostojanstvene uslove života za 12 porodica koje su trenutno smještene u kasarni u naselju Kapino Polje u Nikšiću. Korisnici ovih stambenih jedinica su socijalni slučajevi, uglavnom bez prihoda, sa višestrukim zdravstvenim i socijalnim problemima, koji se svakodnevno množe zbog neadekvatnih životnih uslova. U ovim porodicama ima mnogo djece sa smetnjama u razvoju, samohranih roditelja, psihijatrijskih pacijenata i osoba sa invaliditetom prve kategorije.

Opstina Danilovgrad je preuzela niz aktivnosti u cilju pružanja trajnih i održivih stambenih rješenja za brigu o porodicama u stanju socijalne potrebe i najranjivijim kategorijama raseljenih i interno raseljenih osoba koje nisu obuhvaćene Regionalnim stambenim programom, a koji žive na teritoriji opštine Danilovgrad. U okviru ovog programa biće adaptirana zgrada u Danilovgradu kako bi se obezbijedilo 12 stanova. Problem stalnog zbrinjavanja najugroženijih porodica je evidentan već dugi niz godina. Ove porodice trenutno žive u oronulim kućama koje nisu pogodne za život. Hitnost pronalaženja rješenja prepoznata je i od strane opštine Danilovgrad, kao i od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja. Dva stana će biti dodijeljena preko Ministarstva rada i socijalnog staranja za tri djeteta bez roditelja koja su prisiljena da napuste Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Bijeloj nakon navršene 18. godine života.

I Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao i opština Danilovrad su se obavezali da i finansijski doprinose izgradnji 12 stanova.

Opstina Bijleo Polje potvrdila je svoju želju i potrebu za podrškom u realizaciji projekta „Izgradnja stambenog prostora za smještaj romskih porodica u Bijelom Polju u periodu od 2019-2020. godine“, koji će im omogućiti rješavanje smjestaja i poboljšanje životnih uslova ugroženih Roma u opštini i na taj način obezbijediti dugoročno rješenje visokog kvaliteta. Planira se izgradnja 2 objekta sa 10 stanova za ugrožene romske porodice. Kako bi naglasili svoju odlučnost da dođu do dostojanstvenog rješenja za stambene probleme romske populacije, opština Bijelo Polje izrazila je spremnost opštine da učestvuje u sufinansiranju ovog projekta.

Komponenta II projekta – Unaprjeđenje programa tretmana u vaspitnim ustanovama za odrasle.

Sektor rada Kazneno-popravnog zavoda je sastavni dio ukupnih aktivnosti Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u cilju ostvarivanja resocijalizacije i reintegracije zatvorenika u društvo. Radno angažovanje zatvorenika podrazumeva rad u Službi za održavanje objekata, mašina i opreme, kao i u proizvodnji, koja je podijeljena na poljoprivrednu i proizvodnju u radionici. Izvršenje krivičnih sankcija je organizovano u sljedecim oblastima: živinarstvu, stočarstvu i svinjogojstvu. Zatvorenici su angažovani za ove poslove, a dobijeni proizvodi koriste se za potrebe zatvora, kao i za daljnju prodaju na crnogorskom tržištu (to se uglavnom odnosi na stolarske proizvode i prodaju jaja u prodavnici jaja na ulazu u ustanovu). U proizvodnji u radionici zatvorenici se bave stolarstvom, bravarstvom, rezbarskom djelatnošću, krojačkom i frizerskom djelatnošću. Help je započeo saradnju sa ustanovom za krivicne sankcije 2018. godine kada je izgrađen objekat za kokoske za proizvodnju jaja, a 10 zatvorenika je prošlo stručnu obuku iz različitih zanimanja.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za izvršenje krivičnih sankcija predviđa mjere koje se odnose na tretman, rad i zapošljavanje. Jedna od strateških mjera je proširenje radnih aktivnosti zatvorenika unutar zatvorskog sistema, uključujući i modernizaciju i nabavku neophodne opreme za otvaranje novih i rekonstrukciju starih radionica. Takođe je predviđeno unaprjeđenje ekonomskog direktorata i radne direkcije: osnivanje radne direkcije koja će rukovoditi radom, nudeći poslove u svakom zatvoru, kao i školski i stručni razvoj.

U okviru novog programa predviđeno je organizovanje obuke za 10 zatvorenika (5 kuvara i 5 baštovana) u saradnji sa Centrom za obrazovanje odraslih. Kuvari i baštovani su dvije profesije u Crnoj Gori za kojima postoji velika potražnja. Obuka bi trajala najmanje 3 mjeseca i uključivala bi teorijsku i praktičnu obuku od strane licenciranih instruktora, nakon čega bi zatvorenici dobili certifikat. Pored toga, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija će dobiti opremu koja će omogućiti povećanu poljoprivrednu proizvodnju.

Help je započeo saradnju i podršku ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija 2014. godine u Srbiji. Kako bi se demonstrirali potencijali i dobra iskustva u zatvorima u Srbiji, za osoblje zatvora u Spužu planirana je terenska posjeta zatvorima u Nišu i Sremskoj Mitrovici. To će im omogućiti da naprave dalje planove za razvoj svoje institucije.

Komponenta III projekta: Olakšavanje pristupa zdravstvenim uslugama, uslugama koje se ticu zaposlenja i socijalnim uslugama za stanovništvo RE

Romi i Egipćani su najranjivija nacionalna manjina u Crnoj Gori koja je oduvijek bila i još uvijek je diskriminisana. Sa oko 8.500 RE koji žive u Crnoj Gori, oni su treća po veličini manjinska grupa u zemlji. Opšte teškoće sa kojima se suočava ova grupa stanovništva su: loši životni uslovi, zdravstveni problemi, nezaposlenost, siromaštvo, socijalni problemi i poteškoće u obrazovanju.

Help je uspješno uveo sistem RE zdravstvenih medijatora u Crnoj Gori. Dva RE zdravstvena medijatora u Podgorici su već inkorporirani u crnogorski zdravstveni sistem i sada se finansiraju iz budžeta Ministarstva zdravlja. U okviru projekta koji finansira EU i koji je počeo u decembru 2016. godine, Help je proširio mrežu RE medijatora zapošljavanjem i obukom RE zdravstvenih medijatora u Nikšiću i Beranama. RE zdravstveni medijator u Beranama već radi u okviru javnog zdravstva u Beranama, a finansiraće se 2019. godine kroz budžet Ministarstva zdravlja.

Pored toga, RE medijatori za zapošljavanje i socijalnu inkluziju su uvedeni u Podgorici, Nikšiću i Beranama. Uvođenje RE medijatora će osigurati ukupno poboljšanje stanja populacije RE kao glavnih ciljnih grupa i ojačati tehničke i upravljačke kapacitete države i lokalnih samouprava za nastavak jačanja položaja RE populacije u crnogorskom društvu. U okviru novog programa predviđeno je da se nastavi radni angažman RE medijatora za zapošljavanje i socijalnu zaštitu u Podgorici i Nikšiću, kao i sa RE zdravstvenim medijatorom u Nikšiću.

Ukupna vrijednost ovog regionalnog programa iznosi 3.590.000 eura. Udio Crne Gore u ovom programu iznosi 586.510 eura.

Račun za donacije

Konto 2 4000 3000

Commerzbank Köln

(BLZ 370 800 40)

 

SWIFT-BIC: DRES DE FF 370

IBAN: DE4737080040024000300

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe