Projekti Realizovani projekti

MNE-143 Nevladine organizacije u akciji promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori

:: PROJEKAT

MNE-143 Nevladine organizacije u akciji promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana  u Crnoj Gori

:: DONATOR

Evropska Komisija – Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

:: PARTNER

NVO Romska organizacija mladih – Koračajmo zajedno – Phiren Amenca

:: REALIZACIJA / BUDŽET

Novembar 2019 – April 2021 162.941 €

:: KRATKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

Opšti cilj:

Opšti cilj projekta je doprinos zaštiti i promociji ljudskih prava Roma i Egipćana na lokalnom nivou u Crnoj Gori

Posebni ciljevi:

  1. Ojačati ulogu i kapacitet nevladinih organizacija u promociji ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori
  2. Osnažiti nevladine organizacije da kroz realizaciju lokalnih inicijativa budu pokretač promjena u pogledu promocije ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori
  3. Podstaknuti aktivno učešće žena i mladih iz romske i egipćanske populacije u javnom životu

Projekat će podstaći aktivno učešće nevladinih organizacija u naporima da se unaprijedi poštovanje ljudskih prava romske i egipatske zajednice u Crnoj Gori kroz sveobuhvatan pristup koji uključuje razvoj njihovih profesionalnih i organizacionih kapaciteta, a posebno upravljanje projektnim ciklusom, praćenje i zagovaranje ljudskih prava, kao i finansijsku podršku za sprovođenje lokalnih inicijativa u cilju promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana. Projekat će takođe podržati aktivnosti fokusirane na razvoj zajednice kroz podršku aktivnom učešću žena i mladih iz romske i egipćanske populacije u javnom životu. Implementacije projekta je u direktnoj vezi sa postojećim nacionalnim strategijama, uključujući Strategiju socijalne inkluzije Roma i Egipćana (2016-2020) i Strategiju za mlade (2017-2021).

Očekivani rezultati:

  1. Unaprijeđeni kapaciteti nevladinih organizacija koje se bave pitanjima romske i egipćanske zajednice  kako bi obezbijedili svoju održivost i stekli vještine za praćenje stanja i zagovaranje aktivnosti u domenu ljudskih prava 2. Osposobljene nevladine organizacije za realizaciju inicijativa koje za cilj imaju unapređenje ljudskih prava Roma i Egipćana; 3. Podstaknute nevladine organizacije da budu pokretač promjena u pogledu promocije ljudskih prava Roma i Egipćana 4. Žene i mladi iz romske i egipćanske populacije aktivno uključeni u zagovaranje pitanja koja utiču na njihov život kroz promociju i zaštitu ljudskih prava.

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe