Projekti Realizovani projekti

MNE-149 Prevencija migracija kroz podršku zapošljavanju marginalizovanih grupa i poboljšanju stambenog prostora 2019-2020

:: PROJEKAT

MNE-149 Prevencija migracija kroz podršku zapošljavanju marginalizovanih grupa i poboljšanju stambenog prostora 2019-2020

:: DONATOR

Aktion Deutschland Hilft

sa sjedištem u Bonu, grupa agencija German Aid-a za humanitarnu pomoć

:: REALIZACIJA / BUDŽET

  1. decembar 2019 – 30. novembar 2021/ 113.012 €

:: KRATKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

Opšti cilj:

Od 1999. godine Help pruža podršku ugroženim grupama (manjinama, izbjeglicama, ženama, mladima) u Crnoj Gori, u skladu sa svojom misijom „da ljudima omogući da preuzmu odgovornost za sopstveni život i žive samoodređeno u dostojanstvu, miru i sigurnost “. Help je prepoznat u Crnoj Gori, ali i inostranstvu, kao pouzdan i iskusan partner u sprovođenju mjera zapošljavanja i kao podrška razvoju nacionalnih politika. Predložena akcija je rezultat pristupa racionalizacije akcija s nacionalnim politikama, savjetovanja sa lokalnim akterima, stvaranja sinergije i umnožavanja dobre prakse, uz održavanje kontakta sa korisnicima putem terenskog rada. Kroz lekcije naučene iz drugih projekata o mjerama zapošljavanja i uspostavljenu saradnju sa lokalnim i međunarodnim akterima, osmišljena je akcija koja ima za cilj korisnike iz svih regiona, ali sa posebnim fokusom na sjeveroistok zemlje, kao i Nikšić i Podgoricu.

Visoka stopa nezaposlenosti u zemlji, prouzrokovana tranzicijom i ekonomskom krizom, pogađa prvenstveno ranjive grupe, među kojima su žene i mladi. Jedna od mjera za borbu protiv nezaposlenosti je olakšavanje pristupa tržištu rada s ciljem stvarnih potreba svake grupe i njihovog radnog potencijala. Akcija doprinosi ovom ukupnom cilju ciljajući 3 glavne grupe zainteresovanih strana: 1) poslodavce kao generatore poslova, 2) nezaposlene kojima treba osnaživanje i 3) lokalne samouprave kao institucionalne pristalice.

Pored toga, akcija se bavi neadekvatnim uslovima stanovanja u nekim romskim naseljima.

Posebni ciljevi:

Podrška za uključivanje ranjivih grupa stanovništva na crnogorsko tržište rada i poboljšane uslove života.

Očekivani rezultati:

Ciljna populacija će dobiti šansu da generiše i / ili poveća svoje prihode olakšavanjem pristupa zapošljavanju i samozapošljavanju kao i olakšavani pristup crnogorskim institucijama.

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe