Projekti Trenutni projekti

MNE -148 Socijalno uključivanje Roma i Egipćana uz posredovanje saradnika za inkluziju

1. 09. 2020

:: MNE -148

Socijalno uključivanje Roma i Egipćana uz posredovanje saradnika za inkluziju

:: DONATOR

Ministarstvo finansija Crne Gore – Direkcija za finansije i ugovaranje fondova pomoći EU (CFCU)

:: REALIZACIJA / BUDŽET

Septembar 2020. – Februar 2022. 18 mjeseci / 500.382,07 EUR

Opis projekta:

Regionalno istraživanje UNDP iz 2017. o društveno-ekonomskom položaju marginalizovane romsko-egipćanske populacije (RE) utvrdilo je da se u Crnoj Gori „marginalizovani Romi suočavaju sa ograničenim pristupom gotovo svim aspektima razvoja, kao što su osnovna prava, zdravlje, obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje i životni standard “. Istovremeno je prepoznato od strane istitucija uključujući i  Savjeta  Evrope, da je posredovanje u RE zajednicama vrlo djelotvorno sredstvo za prevazilaženje prepreka u socijalnoj inkluziji. Crna Gora je uspješno sistematizovala ulogu RE posrednika u zdravstvu u Podgorici, kao i uloge medijatora u zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj zaštiti preko pilot projekata u tri opštine.

Akcija/ Projekat će podstaći širenje uloge posrednika kako bi se podržao napredak socijalne inkluzije RE zajednice u Crnoj Gori. To će se postići sveobuhvatnim pristupom koji uključuje širenje mreže kvalifikovanih posrednika iz RE zajednice, razvijanje modela i najboljih praksi u posredovanju te uspostavljanje i zalaganje za sistematizaciju uloge posrednika/saradnika za socijlnu inkluziju u nacionalnim institucijama. Također ćemo omogućiti terenski rad u zajednici u RE naseljima kako bi se pružila podrška pojedincima i porodicama iz redova RE zajednice koji koriste javne usluge u zdravstvu, zapošljavanju i socijalnoj zaštiti. Sve će biti povezano i bazirano sa nacionalnom strategijom za socijalnu uključenost RE (2016-2020) i njenim godišnjim akcionim planovima.

Help će koordinirati sprovođenje akcije u partnerstvu sa Glavnim gradom Podgoricom, opštinama Berane i Ulcinj i uz podršku Nacionalnog savjeta Roma kao saradnika. Help ima veliko iskustvo u konceptualizaciji i razvoju uloge posrednika /saradnika u pružanju podrške za pomoć marginalizovanim i ranjivim RE zajednicama.

Help djeluje u Crnoj Gori od 1999. na programima rehabilitacije i razvoja. Naši programi se baziraju na filozofiji samopomoći  i imaju čvrstu reputaciju na izgradnje otpornosti RE zajednicama. Sarađivali smo sa RE zajednicama na ciljnim lokacijama i podržavali nacionalne i lokalne institucije. Help ima veliko iskustvo u upravljanju velikim projektima radeći sa mnogim lokalnim, nacionalnim i međunarodnim organizacijama. Navedene opštine imaju veliku RE populaciju, a podgorička lokalna uprava podržala je nađe usluge posredovanja u zapošljavanju, zdravstvu i socijalnim poslovima na svom opšinskom području. Nacionalni savjet Roma ima veliko iskustvo rada na lokalnom nivou, a ima i dugu istoriju saradnje s Help-om na unapređenju projekata ljudskih prava i socijalnog uključivanja RE.

Ciljevi akcije

Socijalna uključenost je srž evropskog socijalnog modela, a podrška zemljama kandidatima za članstvo u EU-u u rješavanju problema socijalne isključenosti i nejednakosti je centralni dio procesa pristupanja EU. Ova akcija ima za cilj da podrži Crnu Goru u unapređenju socijalne uključenosti RE zajednice, kao najmanje integrisane grupe u društvu. Fokus će biti na njihovom pristupu socijalnim pravima u područjima zdravstvene zaštite, zapošljavanja i socijalne zaštite. Stoga je poseban cilj poboljšati sistem podrške koju država pruža izgradnjom i sistematizacijom posredovanja u ova tri ključna područja javnih službi. Akcija će usmjeriti na marginalizovane i ranjive zajednice RE populacije u 11 odabranih opština sa fokusom na radu u neformalnim RE naseljima.

Ključne zainteresovane strane

RE zajednice su generalno prepoznate kao najmarginalizovanije i najugroženije u Crnoj Gori.

žTrenutni RE medijatori pružaju informacije i podršku u RE zajednicama –  podrška pojedincima i porodicama u pristupu javnim službama pokazala se kao neophodno u pomaganju tim zajednicama da prevaziđu barijere za socijalnu inkluziju i olakšavaju im pristup osnovnim pravima.

Nacionalne institucije u zdravstvu, zapošljavanju i socijalnoj zaštiti pružaju usluge javnog i socijalnog zbrinjavanja lokalnim grupama stanovništva, uključujući RE. Opštine pružaju ili podržavaju lokalizovane mjere socijalne uključenosti za zajednice RE zajednici.

Vremenski okvir

Akcija/Projekat će se implementirati tokom 18 mjeseci. Identifikacija i obuka potencijalnih RE posrednika biće sprovedena u prvoj polovini godine paralelno s informativnim radionicama i antidiskriminacijskom obukom za stručnjake nacionalnih institucija koji pružaju lokalne javne usluge u ciljanim područjima. Naknadne aktivnosti, uključujući odabir RE posrednika i podržavanje strukturiranog programa rada na terenu u zajednici, zalaganje za sistematizaciju uloge posrednika u RE, olakšano umrežavanje i kapitalizaciju znanja, kao i podršku aktivnostima podizanja svijesti, provodit će se u preostalih 12 mjeseci projekta.

Ciljne grupe i krajnji korisnici, njihove potrebe i ograničenja i kako ih riješiti

Ciljne grupe: RE posrednici u ciljanim sredinama. Očekuje se da će najmanje 60 potencijalnih posrednika učestvovati u akreditiranom programu obuke. Najmanje 40 obučenih posrednika bit će angažovano u državnim institucijama za rad sa RE zajednicama i biti obezbijeđeno pružanje javnih usluga najmanje 12 mjeseci.

Zdravstvene klinike i bolnice, kancelarije agencija za zapošljavanje i centri za socijalni rad u ciljnim područjima pružaju javnu zdravstvenu zaštitu, usluge zapošljavanja i programe i usluge socijalne zaštite, uključujući odgovarajuće mjere socijalne inkluzije za lokalnu populaciju RE.

Krajnji korisnici: RE populacija u ciljanim sredinama koja živi u neformalnim naseljima u lošim i često malim, prenapučenim životnim uslovima, sa visokim stopama nezaposlenosti i angažmanom u neformalnoj ekonomiji sa malo ili nimalo socijalne zaštite. U svakodnevnom životu doživljavaju rutinske predrasude i diskriminaciju pa i kada pokušavaju ostvariti svoja osnovna prava, poput pristupa javnim uslugama.

Ciljane opštine – pet je u primirskoj regiji, tri su u centralnoj, a tri su u sjevernoj. Sve imaju srednje do velike lokalne zajednice RE populacije koja živi u neformalnim naseljima na svojim teritorijama i odgovorne su za obezbjeđivanje lokalnih mjera socijalne integracije RE populacije. Mjerodavna resorna ministarstva – Ministarstvo zaštite okoline odgovorno je za planiranje i sprovođenje strategija u vezi sa RE populacijom. Prema trenutnoj nacionalnoj strategiji za socijalnu uključenost ministartvo ljudskih i manjinskih prava sarađuje s Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom rada i socijalnog staranja na sprovođenju mjera u područjima politika javnog zdravstva, zapošljavanja i socijalne zaštite, uključujući uvođenje RE posrednika u tim područjima.

Pružati usluge posredovanja u zdravstvenoj zaštiti

Zdravstveni RE posrednik biće smješten u lokalnim zdravstvenim centrima.

Glavni cilj posrednika RE (za zdravstvenu zaštitu) je pružiti podršku RE populaciji u pristupu lokalnim zdravstvenim uslugama

RE posrednik (zdravstvena zaštita) organizovaće radionice informisanja o zdravstvenoj zaštiti u RE naseljima. Radionice će biti organizovane u saradnji i uz ušešće lokalnih zdravstvenih djelatnika. Cilj radionica biće podizanje svijesti o zaštiti zdravlja i važnosti posjeta ljekaru i / ili medicinskoj ustanovi. Ukupno će se održati5 radionica.

RE posrednik (zdravstvena zaštita) će prioritet dati zdravstvenom zbrinjavanju RE žena i djevojčica. To će uključivati ​​prioritete ginekoloških pregleda, pregled uobičajenih bolesti i naglašavanje zdravlja djeteta. Pored toga i dalje će ostati prioritet pružanju podrške pojedincima I RE porodicama koji dobijaju pravne dokumente o civilnom statusu. To će se sprovoditi u saradnji sa RE posrednicima (zapošljavanje) i RE posrednicima (socijalna zaštita).

Pružanje usluga posredovanja pri zapošljavanju

Usluge posredovanja pri zapošljavanju pružaće se u svakoj ciljanoj opšini. U svakom će se timu za medijatore nalaziti najmanje jedan RE posrednik za zapošljavanje, iako se u nekim slučajevima uloga može obavljati kao dio obaveza RE posrednika za socijalnu zaštitu. To će se temeljiti na broju lokalnog stanovništva iz RE i u dogovoru sa nacionalnim institucijama. RE posrednik (za zaposlenje) biće smješten u kancelariji lokalne agencije za zapošljavanje u svakoj ciljanoj opštini.

Glavni cilj posrednika za zapošljavanje je pružiti podršku RE populaciji u integraciji na tržištu rada i pristupu lokalnim službama za zapošljavanje.

RE posrednik za zapošljavanje organizovaće radionice informisanja o zapošljavanju u RE naseljima. Radionice će biti organizovane u saradnji i uz učešće zaposlenika iz lokalne agencije za zapošljavanje. Cilj radionica biće podizanje svijesti o važnosti aktivnog učešća na tržištu rada i zaposlenja.

RE posrednik će podržati RE žene u cilju da postanu aktivna radnua snaga. Ovo će uključivati ​​promovisanje mogućnosti stručnog osposobljavanja i lokalnih programa zapošljavanja, posebno za RE žene. Oni takođe i dalje dati prioritet pružanju podrške pojedincima I RE porodicama koje dobijaju pravne dokumente o civilnom statusu. To će se raditi u saradnji sa RE posrednicima za zdravstvenu zaštitu i RE posrednicima za socijalnu zaštitu. Ukupno će se organizovati 5 radionica.

Pružanje usluga posredovanja u socijalnoj zaštiti

Usluge posredovanja u socijalnoj zaštiti pružat će se u svakoj ciljanoj opštini. U svakom će se timu medijatora nalaziti najmanje jedan posrednik za socijalnu zaštitu RE populacije, iako se u nekim slučajevima uloga može obavljati kao dio posla RE posrednika za zapošljavnje. RE posrednik za socijalnu zaštitu biće smješten u centru za socijalni rad koji se nalazi u blizini naselja RE u svakoj ciljanoj opštini.

Glavni cilj RE posrednika za socijalna+u zaštitu je pružiti podršku RE populaciji u pristupu lokalnim uslugama socijalne zaštite.

RE posrednik za socijalnu zaštitu će podržati djelovanje u slučajevima svakog pojedinaca i RE porodica zajedno sa stručnjakom za zaštitu djece i socijalno staranje Centra za socijalni rad. Kao i kod ostalih posrednika za RE, oni će i dalje dati prioritet pružanju podrške pojedincima i porodicam RE koji dobijaju pravne dokumente o civilnom statusu. To će se sprovoditi u saradnji sa RE posrednicima za zdravstvenu zaštitu i RE posrednicima za zapošljavanje). Ukupno će se održati 5 radionica.

Uspostaviti i razviti RE medijatorsku mrežu

Projektno osoblje uspostaviće mrežu posredovanja za RE medijatore/ posrednike iz RE populacije, angažovane u nacionalnim institucijama u okviru Akcije. Održavat će se dvije vrste mrežnih sastanaka, sastanci regionalnih mreža i nacionalni tematski sastanci.

Primarna svrha sastanaka mreže posredovanja za RE će biti pružanje ravnopravne podrške posrednicima/medijatorima koji rade u nacionalnim institucijama u okviru ovog projekta. Mreža RE posredovanja biće povezana s planovima medijacije i terenskim radom na području posredovanja.

Razviti i prenositi najbolje prakse u posredovanju za unapređenje socijalne uključenosti RE populacije

Kapitalizacija znanja i najboljih praksi u posredovanju u RE zajednicama u Crnoj Gori biće važan element Akcije. Tokom posljednja tri mjeseca faze sprovođenja Akcije organizovaće će se posebna aktivnost kapitalizacije.

Izvještaj će biti objavljen i distribuiran ključnim akterima, uključujući nacionalnim institucijama, relevantnim profesionalnim i civilnim društvima. Izvještaj će biti objavljen na web stranici HELP-a. Izvještaj o najboljoj praksi biće predstavljen na Međunarodnoj konferenciji koja će biti organizovana kao završni događaj Akcije.

Nacionalne institucije koje su se obvezale da će podržati posredovanje u njihovim instutucijama

U svjetlu ograničenog iskustva većine nacionalnih institucija u Crnoj Gori u radu s sa posredničkim uslugama za RE, ova Akcija će pripremiti nacionalne institucije za rad s posrednicima iz RE i pružanje podrške programima posredovanja u njihovim službama na održiv način.

Organizovanje izgradnje kapaciteta na temelju antidiskriminatornih pristupa profesionalcima u nacionalnim institucijima

Nacionalne instutucije koje pružaju usluge zdravstvene zaštite, zapošljavanja i socijalne zaštite motivisat će se i postati senzitivni za rad sa RE posrednicima RE i podržavati posredovanje u RE zajednicama u pružanju njihovih usluga tematskim jačanjem kapaciteta za borbu protiv diskriminacije. Stručnjak za antidiskriminacijsku obuku biće angažovan za izradu programa i materijala za obuku i pružanje obuke.

Tematska izgradnja kapaciteta antidiskriminatornom pristupu uključivat će obuku.  Trening će se fokusirati na prevladavanju stereotipa i predrasuda o RE zajednicama, a temeljit će se na prethodnoj antidiskriminacijskoj obuci koju je HELP organizovao za poslodavce.

Trening protiv diskriminacije održavat će se kao radionice na tri lokacije, jedna u svakom regionu. Na obuci će učestovati stručnjaci koji rade u zdravstvenim klinikama i bolnicama, kancelarijima lokalnih službi za zapošljavanje i centrima za socijalni rad u targetiranim opštinama.

Zagovarati i lobirati za sistematizaciju posrednika za RE u nacionalnim institucijama u ciljanim oblastima

Sistematizacija pozicija RE medijatora ključna je za trajnu održivost medijacije u RE zajednicama u Crnoj Gori. Zagovaranje i lobiranje za sistematizaciju položaja posrednika u oblasti zdravstva, zapošljavanja i socijalne zaštite nadgradit će se na uspjehu postizanja sistematizacije RE medijatora u obrazovanju i RE posrednika u zdravstvu u Podgorici i Beranama. Ta su radna mjesta sistematizovana i u potpunosti integrisana u obrazovnom sistemu od 2018. godine i u zdravstvene klinike u Podgorici i Beranama od 2019. godine.

This post is also available in: enEngleski deNjemački

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe