News Archive 2021

Extended deadline for tender: Rehabilitation and reconstruction of pig breeding facility no. 2 in UIKS Spuž

Podgorica, 11.05.2021

Corrigendum to the Tender no. PMNE-SOE005-21-21-10 for Rehabilitation and reconstruction of the pig breeding facility no. 2 in UIKS Spuž Municipality of Danilovgrad/ Obavještenje o tenderu broj PMNE-SOE005-21-21-10 za dostavljanje ponuda za Sanaciju i rekonstrukciju objekta za uzgoj svinja br. 2 u UIKS-u Spuž Opština Danilovgrad

 

  1. 17 of the Tender Notice – New deadline for submission of tenders/ Član 17. Objave tendera – Novi rok za dostavljanje ponuda

Tender must be received by the Contracting Authority before the date and time limit for submission, that is 26.05.2021 by 12:00. / Tenderska dokumenta moraju biti dostavljena Ugovaraču prije roka za dostavljanje ponuda, odnosno do 26.05.2021. godine do 12 časova. 

 

  1. 17 of the Tender Notice – New time of tender opening session/ Član 17. Objave tendera – Novo vrijeme sesije javnog otvranja ponuda

 

26.05.2021. 12:30 at Help Montenegro Office/u kancelariji Help-a, Oktobarske revolucije 122/3, 81000 Podgorica.

 

  1. 11 Of the Tender Notice – Information meeting and/or site visit / Član 11. Objave tendera – Informativni sastanak i/ili posjeta lokacijama

 

Site visit is scheduled on Friday, 14.05.2021 at 12:00 AM. / Posjeta lokaciji će se održati u petak 14.05.2021. godine u 12:00 sati.

All interested parties shall send copy of ID via e-mail to: calov@hel-montenegro.org latest on Thursday, 13.05.2021 at 12:00 AM. / Svi zainteresovani za učeće u posjeti lokaciji moraju da dostave kopiju lične karte mailom na adresu: calov@help-montenegro.org najkasnije do četvrtka 13.05.2021. godine, 12:00 sati.

 

  1. All other terms remain unchanged. / Sve ostale odredbe ostaju nepromijenjene.

Crnogorski