Javni pozivi

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga projekata u okviru šeme malih grantova

Help – Hilfe zur Selbsthilfe

 i partnerska organizacija NVO Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“

u okviru projekta

 Nevladine organizacije u akciji promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori”
koji finansira Evropska unija

objavljuju 

JAVNI POZIV  

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA U OKVIRU ŠEME MALIH GRANTOVA 

Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinesu jačanju uloge civilnog društva, promovisanja kulture, tradicije i kulturne baštine, a takođe i razvijanja  građanskog i političkog aktivizma među romskom i egipćanskom populacijom, možete dostaviti do 10. 06. 2020. godine do 15 h 

Na konkurs se mogu prijaviti crnogorske OCD koje ispunjavaju sledeće kriterijume:

  • imaju status pravnog lica;
  • neprofitne su organizacije;
  • registrovane u Crnoj Gori;
  • direktno odgovorne za pripremu i upravljanje projektom;
  • da su registrovane u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije objave ovog poziva;
  • da imaju godišnji promet manji od 20.000,00 EUR;
  • da djeluju u oblasti socijalne inkluzije romske i egipćanske populacije.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formular, Prijedlog budžeta i Matricu logičkog okvira. Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljan Smjernice za podnosioce predloga projekata.

U slučaju nedoumica, dodatna pojašnjenja možete dobiti slanjem pitanja na e-mejl adresu: helphelp@t-com.me najkasnije do 22.05.2020.

Napomena: Organizacije koje su koordinatori/nosioci projekta i partneri na projektima koji se finansiraju u okviru EIDHR 2018 Programa, kroz Instrument za demokratiju i ljudska prava EuropeAid/161931/DD/ACT/ME nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

„Nevladine organizacije u akciji promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori”, je projekat koji finansira Evropska unija u okviru Evropskog  instrumenta za demokratiju i ljudska prava – Državna šema podrške za Crnu Goru 2018.  Sadržaj Smjernica je isključiva odgovornost projektnih partnera i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

Smjernice

Aneks C – Matrica logističkog okvira

Aneks A – Prijavni formular

Aneks D – Obrazac o pravnom statusu

Aneks B – Budžet

Aneks E – Finansijski identifikacioni obrazac

Račun za donacije

Help je član saveza:

Platforma za razmjenu znanja

Help – Hilfe zur Selbsthilfe